• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 [Ν.184(

Εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 [Ν.184(

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021, 13:04

 

Εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 [Ν.184(I)/2017]

 

Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 [Ν.184(I)/2017] τέθηκε σε ισχύ από στις 22 Δεκεμβρίου 2020 και εφαρμόζεται από τις Δημόσιες Αρχές καθώς από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

 

Η εποπτεία και εφαρμογή του Νόμου τέθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού.

 

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως εποπτική αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού και έχει ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου στη Δημοκρατία και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθιερώνοντας το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις και με ή χωρίς την καταβολή τελών, πληροφορίες που κατέχουν οι Αρχές, με σκοπό τον έλεγχο των Πράξεων και των Αποφάσεων της Διοίκησης.

Οι Αρχές υποχρεούνται να κατηγοριοποιούν και να δημοσιεύουν πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Στα πλαίσια του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν. 184(I)/2017), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Ιδαλίου, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες προτίθεται να δημοσιεύσει καθώς και πληροφορίες που μπορεί να παρέχει κατόπιν αίτησης (ατελώς ή με την καταβολή συγκεκριμένου τέλους).   

Τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω σχετικής αίτησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα του αιτούντος,
(β) η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντος και
(γ) περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται.

Στην αίτηση μπορεί να δηλωθεί και η προτίμηση του αιτούντος στον τρόπο παροχής των ζητούμενων πληροφοριών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Αντίγραφο των πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή άλλη μορφή
(β) Παροχή εύλογης δυνατότητας για πρόσβαση στο αρχείο που περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες και
(γ) Σύνοψη ή περίληψη των πληροφοριών σε έντυπη ή άλλη μορφή.

Δυνάμει του παρόντος νόμου, ο Δήμος Ιδαλίου πρέπει να επιληφθεί και να διεκπεραιώσει το αίτημα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Βάσει των διατάξεων του Νόμου οι Αρχές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α)       Υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών και
(β)       Υποχρέωση παροχής των πληροφοριών, στην περίπτωση που αυτές θεωρούνται προσβάσιμες.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Λειτουργό του Δήμου Ιδαλίου, κ. Άννα Σαββίδου-Μιχαηλίδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cultural@dali.org.cy ή στο τηλέφωνο 22444892

 

 

 

 

 

Έντυπα