Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική αφορά την Επεξεργασία (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) Προσωπικών Δεδομένων (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) που λαμβάνει χώρα από το Δήμο Ιδαλίου (εφεξής ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Δήμος»). Ο Δήμος, ως αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, συνιστά voμικό πρόσωπo δημoσίoυ δικαίoυ, η σύσταση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, Ν. 111/1985 και εδρεύει στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, 2540 Δάλι. Στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιών και/ή καθηκόντων και/ή δραστηριοτήτων του, ο Δήμος επεξεργάζεται ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και Προσωπικών Δεδομένων (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) των δημοτών, των εργοδοτουμένων ή/και των συνεργατών του, των μελών του συμβουλίου του και άλλων φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, υποβάλλουν αιτήματα ή έρχονται σε επαφή με το Δήμο.

 

Ο Δήμος αναγνωρίζει πως έχει καθήκον να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα  στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

 

Η παρούσα πολιτική καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από το Δήμο και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επωφελήθηκαν, επωφελούνται ή προτίθενται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες του Δήμου, σε συνεργάτες, εργοδοτούμενους, δημότες καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν συμβατική σχέση με το Δήμο ή είχαν συμβατική σχέση με το Δήμο στο παρελθόν ή/και υποβάλλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις/καταγγελίες/ερωτήματα στο Δήμο ή/και έρχονται σε επαφή με το Δήμο. Είναι σημαντικό όπως μελετήσετε την παρούσα πολιτική, την οποία εφαρμόζουμε όταν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ούτως ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τις πρακτικές του Δήμου για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Ορισμοί: Για σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων νοούνται ως:
 • «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Προσωπικά σας Δεδομένα»): κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως το «Υποκείμενο των δεδομένων» (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) και το οποίο ταυτοποιείται ή είναι ταυτοποιήσιμο από την πληροφορία. Με άλλα λόγια, κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα από την πληροφορία,
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων» «εσείς» «εσάς» ή «σας»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί,
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, και
 • «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

 1. Ο Δήμος μπορεί να συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως:
 • με ηλεκτρονικά μέσα (όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω του ιστότοπου του Δήμου, με βιντεοκάμερες, μέσω συστήματος εντοπισμού θέσης εργαζομένων (GPS), μέσω συστήματος καταγραφής ώρας άφιξης και αναχώρησης εργαζομένων),
 • όταν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές ή/και διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο Δήμος,
 • κατά την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον από το Δήμο, όπως την επιτόπια εξέταση παραπόνων,
 • μέσω επιστολής ή αίτησης/αιτήματος σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή,
 • μέσω της αποστολής αίτησης εργοδότησης ή βιογραφικών σημειωμάτων στο Δήμο και/ή της διεξαγωγής συνεντεύξεων εργασίας,
 • μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης του Δήμου ή/και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,
 • μέσω κρατικών αρχών ή υπηρεσιών όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή και από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, και τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε,
 • μέσω των καταγραφών του Δήμου,
 • μέσω εγγραφής για τη λήψη υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος,
 • μέσω της καταγραφής στοιχείων της επίσκεψης σας στο Δήμο, και/ή
 • μέσω τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

 

 1. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε Επεξεργασία από το Δήμο κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • τη διατήρηση μητρώου δημοτών του Δήμου,
 • τη διαχείριση της αξιολόγησης, έκδοσης και είσπραξης των φορολογιών/τελών/δικαιωμάτων και άλλων εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων παροχών και επιχορηγήσεων και τη χορήγηση μειώσεων σε δικαιούχους,
 • την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης,
 • την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, όπως περισυλλογή σκυβάλων, καθαρισμό οικοπέδων, απομάκρυνση κλαδεμάτων, διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων,
 • την έκδοση αδειών και βεβαιώσεων βάσει διαφόρων νομοθεσιών,
 • την έκδοση εξωδίκων βάσει νομοθεσίας,
 • τη διαχείριση παραπόνων,
 • την τέλεση πολιτικών γάμων,
 • τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,
 • την επιβολή των κανονισμών τροχονομίας,
 • την παροχή ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων υπηρεσιών,
 • τη διεξαγωγή εκδηλώσεων,
 • τη διεξαγωγή εκστρατειών υγείας και ευαισθητοποίησης του κοινού,
 • τη διαχείριση της περιουσίας του Δήμου,
 • τη διατήρηση των λογαριασμών και αρχείων του Δήμου,
 • την πρόσληψη, υποστήριξη, αξιολόγηση και διαχείριση των εργαζομένων του Δήμου,
 • την καταβολή ή είσπραξη πληρωμών και την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό του Δήμου,
 • την αγορά υπηρεσιών και αγαθών και τη λήψη προσφορών,
 • την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και την ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Δήμου,
 • τη διαχείριση αρχειοθετημένων αρχείων για ιστορικούς, στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους ή σκοπούς δημοσίου συμφέροντος,
 • τη διοίκηση του Δήμου και όλων των δραστηριοτήτων που απαιτείται να διενεργούνται από το Δήμο βάσει νομοθεσίας,
 • τη λειτουργία βιβλιοθήκης, και
 • τη διασφάλιση της προστασίας των εγκαταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων, του προσωπικού και των επισκεπτών του Δήμου.

 

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της πληρωμής τελών/φορολογίας/δικαιωμάτων  από τρίτους εκ μέρους σας και την παράδοση της απόδειξης πληρωμής στο τρίτο μέρος είναι η προσκόμιση τιμολογίου ή/και γραπτής εξουσιοδότησης από το τρίτο μέρος στα ταμεία του Δήμου.

 

 1. Για να μπορεί ο Δήμος να εκπληρώσει τα καθήκοντα του προς το δημόσιο συμφέρον καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, της εναρμόνισής του με νομικές υποχρεώσεις καθώς και για άλλους παρεπόμενους σκοπούς που περιγράφονται εκτενέστερα κατωτέρω, ο Δήμος μπορεί να χρειαστεί να συλλέξει από εσάς, μεταξύ άλλων, Προσωπικά Δεδομένα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:
 • στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό και/ή αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων),
 • στοιχεία που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή σας κατάσταση (όπως στοιχεία συζύγου και παιδιών),
 • στοιχεία που αφορούν την κοινωνική και οικονομική σας κατάσταση (όπως στοιχεία ακίνητης ιδιοκτησίας),
 • δεδομένα που αφορούν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο Δήμο,
 • οικονομικά στοιχεία (όπως οικονομικές καταστάσεις προσφοροδοτών του Δήμου, αριθμό Φ.Π.Α. συνεργατών και προσφοροδοτών του Δήμου),
 • στοιχεία αναφορικά με την εργοδότηση και εκπαίδευση σας (όπως βιογραφικά και αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων για πρόσληψη στο Δήμο),
 • εικόνες και δεδομένα που αφορούν την εμφάνιση και συμπεριφορά σας (όπως φωτογραφικά ή βιντεογραφημένα στιγμιότυπα εντός των εγκαταστάσεων του Δήμου, δεδομένα θέσης των οχημάτων του Δήμου εν ώρα υπηρεσίας),
 • δεδομένα που αφορούν τις άδειες και/ή δικαιώματα που κατέχονται από εσάς, και
 • στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, ηλεκτρονική διεύθυνση).

 

Επιπρόσθετα, με τη ρητή συγκατάθεση σας, ή, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, για λόγους εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, για την εκτέλεση υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων καθώς και σύμφωνα με άλλες νομικές βάσεις Επεξεργασίας που προνοούνται από τον Κανονισμό, ο Δήμος δύναται να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.α.

 

Η συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνεται πάντα για συγκεκριμένο σκοπό ή σύνολο σχετικών σκοπών.  Ωστόσο, εάν έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλους νέους σκοπούς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πρώτα όπου αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο Δήμος μπορεί να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών του ή για την πρόληψη ή/και την ανίχνευση απάτης. Όπου είναι εφικτό και εύλογο, θα επιδιώκουμε πάντα να σας ενημερώνουμε για τυχόν σημαντικές προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε ή σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας. 

 

 1. Ο Δήμος θα διασφαλίσει ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την σύννομη Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και θα διασφαλίσει ότι αυτό καταγράφεται επαρκώς. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η Επεξεργασία μπορεί να είναι σύννομη – η λήψη συγκατάθεσης είναι μία μέθοδος για τη διασφάλιση σύννομης Επεξεργασίας, αλλά τονίζεται ότι η λήψη συγκατάθεσης δεν είναι πάντα απαραίτητη και ο Δήμος μπορεί να επεξεργάζεται σύννομα τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον πληρούται μια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου (όπως την πληρωμή συνεργατών του Δήμου), ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Δήμου (όπως την υποχρέωση πληρωμής των κοινωνικών ασφαλίσεων των εργοδοτουμένων του Δήμου με βάση τη νομοθεσία) ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Δήμου σε περιπτώσεις που διεξάγει Επεξεργασία για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση των καθηκόντων του προς το δημόσιο συμφέρον, ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Δήμο (όπως την συλλογή φόρων/τελών/δικαιωμάτων, την εξέταση και διεκπεραίωση τεχνικών αιτήσεων, ή την επίλυση παραπόνων), ή/και
 • η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ή ζωτικού συμφέροντος άλλου φυσικού προσώπου, ή/και
 • στη βάση της συγκατάθεσής σας (όπως την επικοινωνία για ενημέρωση για εκδηλώσεων του Δήμου μετά τη λήψη συγκατάθεσης σας για την επικοινωνία).

 

 1. Που κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Δήμος χρειάζεται να κοινολογεί ή να ανταλλάσσει πληροφορίες εσωτερικά μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ή τμημάτων του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και εξωτερικά με άλλους οργανισμούς, όπως συνεργάτες και υπεργολάβους του Δήμου (όπως σύμβουλους πληροφορικής, προμηθευτές, ελεγκτές και νομικούς σύμβουλους) κυβερνητικούς φορείς και κρατικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα τρίτα πρόσωπα. Ο Δήμος θα προβαίνει στις εν λόγω κοινοποιήσεις ή ανταλλαγές μόνο όπου κρίνεται κατάλληλο και νόμιμο να το πράξει, για παράδειγμα, εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή απειλής για τη ζωή, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή εγκληματικότητας, την αξιολόγηση οποιουδήποτε φόρου ή καθήκοντος ή εάν απαιτείται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή νόμο. Οποτεδήποτε τέτοια κοινολόγηση ή ανταλλαγή κρίνεται απαραίτητη, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 1. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων- κατάρτιση προφίλ:

Κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνίσταται στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή/και τις μετακινήσεις του. Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα υφίσταται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο Δήμος δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων. Σε περίπτωση που ο Δήμος θα προβεί σε ένα τέτοιο είδος Επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε γραπτώς, πριν την έναρξη της εν λόγω Επεξεργασίας.

 

 1. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, κάθε διαβίβαση που θα λαμβάνει χώρα θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Ο Δήμος διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για σκοπούς διευθέτησης επαγγελματικού ταξιδιού μελών του προσωπικού του Δήμου σε τρίτη χώρα για σκοπούς έκδοσης άδειας εισόδου και παραμονής στην τρίτη χώρα).

 

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας από το Δήμο:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει, όπως, μεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, συμβατικών, ρυθμιστικών, ή λογιστικών απαιτήσεων.

 

Σημείωση:

Κάποια από τα αρχεία του Δήμου αποτελούν μέρος του Κρατικού Αρχείου (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον Περί Κρατικού Αρχείου Νόμο (Ν. 208/1991). Με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο, όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά αρχεία των Αρχών Τοπικής Διοίκησης αποτελούν δημόσια αρχεία. Η διαγραφή των αρχείων αυτών υπόκεινται στην έγκριση του Εφόρου Κρατικού Αρχείου σε σχέση με την υποχρέωση μόνιμης φύλαξης.

 

 

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 • δικαίωμα πρόσβασης: για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρεί ο Δήμος για εσάς,
 • δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση των στοιχείων σας από το Δήμο,
 • δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η Επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο ότι είναι απαραίτητη για σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Δήμου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση μεταξύ εσάς και του Δήμου, υποχρέωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο, Επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση,
 • δικαίωμα περιορισμού: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας εάν διαπιστώσετε ότι αυτά είναι ανακριβή ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή έχετε ζητήσει τον τερματισμό της χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων σας αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Δήμος έχει νόμιμους λόγους χρησιμοποίησης τους,
 • δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις όπου ο Δήμος προβαίνει σε Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η νομική βάση για την Επεξεργασία είναι η εκτέλεση ενός έργου που διεξάγεται προς το δημόσιο συμφέρον ή όπου κρίνεται απαραίτητη για σκοπό έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Δήμος (εκτός αν ο Δήμος είναι σε θέση να αποδείξει ότι η Επεξεργασία γίνεται για νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας). Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε Επεξεργασία που γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας,
 • δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους Επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το Δήμο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η Επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοματοποιημένα μέσα µε βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης,
 • δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο,
 • δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: όπου η Επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα. Η οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της Επεξεργασίας στη βάση της αρχικής σας συγκατάθεσης, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς, και/ή
 • δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «ΑΠΔΠΧ»), δηλαδή το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τυχόν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από το Δήμο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν παρασχεθεί στο Δήμο από τρίτο μέρος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εν λόγω τρίτο μέρος/οργανισμό για να υποβάλετε τα προαναφερόμενα αιτήματα.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής αιτήματος.                                                            

 

 1. Αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Εάν υπάρξουν αλλαγές στις περιστάσεις και τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ακριβή και ενημερωμένη καταγραφή των πληροφοριών σας.

 

 1. Χρονική περίοδος ανταπόκρισης:

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα που υποβάλλονται εντός ενός μηνός. Εάν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται πολλά αιτήματα μαζί ίσως χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.

 

 

 

 

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:
 • Ο Δήμος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση  ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης Επεξεργασίας. Αξιολογεί και διαχειρίζεται στα πλαίσια του δυνατού τις απειλές, τυχόν ευπάθειες των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και αλλαγές στις λειτουργίες και συστήματα του Δήμου μέσα από περιοδικές επιθεωρήσεις της ασφάλειας και αναπτύσσει σχέδια βελτίωσης του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συνεχή βάση.
 • Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Δήμου όσο αφορά την ασφάλεια πληροφοριών που διατηρεί περιλαμβάνεται στο σύστημα προστασίας δεδομένων του Δήμου που σκοπό έχει την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων. Το σύστημα προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, τη διακυβέρνηση των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τους ελέγχους ασφάλειας, όλων των πληροφοριακών στοιχείων σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή.
 • Επιπλέον ο Δήμος φροντίζει ώστε το προσωπικό του να εφαρμόζει πιστά τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας και απαιτεί όπως όσοι Εκτελούντες την Επεξεργασία επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Δήμου υπόκεινται σε υποχρέωση υπογραφής και τήρησης σχετικών ρητρών εμπιστευτικότητας.
 • Τυχόν περιστατικά ασφάλειας από τα οποία πιθανόν να προκύπτουν παραβιάσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων διαχειρίζονται από το Δήμο με συγκεκριμένο σχέδιο ανταπόκρισης. Το σχέδιο ανταπόκρισης σε παραβιάσεις δεδομένων περιγράφει τους μηχανισμούς που έχει καθιερώσει ο Δήμος για περιορισμό, χειρισμό, κοινοποίηση εκεί που χρειάζεται αλλά και διόρθωση και βελτίωση ώστε να αντιμετωπίζονται οι οποιοδήποτε κίνδυνοι προκύπτουν από παραβιάσεις δεδομένων.

 

 1. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, θα ειδοποιήστε για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.

 

Η παρούσα πολιτική εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Η τελευταία έκδοση της παρούσας πολιτικής είναι αναρτημένη στον ισότοπο του Δήμου, στα σημεία συλλογής αιτήσεων και στο ταμείο του Δήμου.

 • Προβολές: 3265