• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

Στο Δήμο Ιδαλίου τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003.

Λειτουργός Τέλεσης Γάμων είναι ο Δήμαρχος Ιδαλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο Δημαρχείο Ιδαλίου για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν το γάμο τους.  

Πολιτικοί Γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων, μεταξύ αλλοδαπών ή μεταξύ Κυπρίων και αλλοδαπών.

Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έντυπα ο γάμος μπορεί να προχωρήσει:

  1. Με τη διαδικασία γνωστοποίησης γάμου όπου ο γάμος τελείται μετά από παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησής τους αλλά όχι πέραν των 3 μηνών

είτε

  1. Με τη διαδικασία επίσπευσης, εφόσον ο Λειτουργός Γάμου κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της διαδικασίας. Η τέλεση γάμου με επίσπευση μπορεί να γίνει από την ίδια μέρα που υποβάλλεται η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους ή σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες.

Η τελετή γίνεται στα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου.

Αιτήσεις για Πολιτικούς Γάμους γίνονται δεκτές κάθε Τρίτη, αφού οι ενδιαφερόμενοι διευθετήσουν πρώτα ραντεβού.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:  Δημαρχείο Ιδαλίου   
   Γρ. Διγενή 20Α, Τ.Θ. 11025, 2540 Δάλι  
Τηλέφωνο:  22 444892  
Email:  cultural@dali.org.cy  

 

Έντυπα

Powered by Technomart