• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Στο Δήμο Ιδαλίου τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Γάμου Νόμου 104(Ι)/2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο Δημαρχείο Ιδαλίου για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν το γάμο τους.

Για καταχώρηση της Αίτησης Τέλεσης Πολιτικού Γάμου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δήμου Ιδαλίου, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έντυπα και πιστοποιητικά, αφού πρώτα διευθετήσουν ραντεβού.

Πολιτικοί Γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων υπηκόων, μεταξύ Κυπρίων και ξένων υπηκόων και μεταξύ ξένων υπηκόων.

Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει να έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ημερομηνία τέλεσης Πολιτικού Γάμου καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των αιτητών:

1.     Με τη διαδικασία γνωστοποίησης γάμου, όπου ο γάμος τελείται μετά από παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησής τους αλλά όχι πέραν των 3 μηνών (Μέρος ΙΙΙ παρ.6(2)  του Περί Γάμου Νόμου)

είτε

2.     Με τη διαδικασία συντόμευσης, εφόσον ο Λειτουργός Γάμου κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι συντόμευσης της διαδικασίας.  Η τέλεση γάμου μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση των δεκαπέντε ημερών (Μέρος ΙΙΙ παρ.7)  του Περί Γάμου Νόμου).

Αιτήσεις για Πολιτικούς Γάμους γίνονται δεκτές κάθε Τρίτη, αφού οι ενδιαφερόμενοι διευθετήσουν πρώτα ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τη διαδικασία του γάμου, όπως επίσης και διευθέτησης ραντεβού για υποβολή Αίτησης παρακαλούμε επικοινωνείτε στα τηλ. 22444888 / 22444892 ή στο emailcultural@dali.org.cy

 

Έντυπα