• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών

Τα ταμεία εισπράττουν:

 • Τέλη Σκυβάλων
 • Άδειες Λειτουργίας Υποστατικών
 • Άδειες Επαγγέλματος
 • Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Άδειες καπνού και άδειες οινοπνευματωδών ποτών
 • Δικαιώματα αδειών οικοδομής& διαχωρισμού
 • Τέλη Καθαριότητας
 • Άδειες σκύλων
 • Διάφορα
Ώρες  Λειτουργίας Ταμείου  
 
 Δευτέρα μέχρι Παρασκευή - 08:00π.μ. – 13:00 μ.μ.       
       
 Το ταμείο μπορεί να δεχθεί μετρητά, επιταγή ,VISA, MASTERCARD, AMEX      

Τα πιο κάτω τέλη μπορούν να πληρωθούν και μέσω JCCsmart.com

 • Τέλη Σκυβάλων
 • Άδειες Λειτουργίας Υποστατικών
 • Άδειες Επαγγέλματος
 • Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Τέλη Καθαριότητας
 • Άδειες σκύλων