• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Πολιτιστική Υπηρεσία

Πολιτιστική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες:

Το Πολιτιστικό Τμήμα έχει ως βασική αρχή την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης του Ιδαλίου μέσα από τη δημιουργία της σωστής πολιτιστικής υποδομής (Πολιτιστικό Κέντρο, Μουσεία, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη, Αμφιθέατρο κλπ), τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεσμών, όπως και την προώθηση των δημοσίων σχέσεων του Δήμου.

Το Πολιτιστικό Τμήμα είναι το εκτελεστικό όργανο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πολιτιστική ζωή της πόλης.  Όλα γίνονται με βάση μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία καθορίζει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ιδαλίου λειτουργεί μέσα από διάφορες Δημοτικές Επιτροπές οι οποίες υφίστανται εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει τη σχετική εξουσία, αποφάσισε τη σύστασή τους, τον αριθμό και το αντικείμενο των Επιτροπών αυτών.

Τα μέλη των Δημοτικών Επιτροπών είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως είναι δυνατό να διοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να περιλαμβάνουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.  Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν εθελοντικά και άλλοι δημότες είτε ως εκπρόσωποι οργανωμένων φορέων του Δήμου είτε ως άτομα που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας.

Ο Ρόλος των Δημοτικών Επιτροπών είναι συμβουλευτικός και όχι εκτελεστικός.  Ασχολούνται με επιμέρους θέματα, τα οποία συζητούν και φέρνουν μέσα από πρακτικά ως εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση.

Στο Δήμο Ιδαλίου έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι πιο κάτω Δημοτικές Επιτροπές:

 1. Πολιτιστική Επιτροπή
  • Υποεπιτροπή Διδυμοποιήσεων
  • Δημοτική Χορωδία
  • Παιδική Δημοτική Χορωδία
 1. Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης
  • Περιφερειακός Συμβουλευτικός Σταθμός ΙΘΑΚΗ
  • Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης Ενάντια στις Εξαρτήσεις (ΔΟΠΕΕ)
 1. Επιτροπή Καθαριότητας, Υγείας και Περιβάλλοντος
  • Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας
 1. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
 1. Επιτροπή Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης
  • Δημοτικό Ιστορικό Μουσείο και Αρχείο (Δ.Ι.Μ.Α.)
  • Δημοτικός Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου

Στόχοι:

Στόχοι της Υπηρεσίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, είναι η πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των δημοτών, η προώθηση του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθελοντικής προσφοράς, η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, η επιμόρφωση, διαπαιδαγώγηση και ταυτόχρονα η σωστή ψυχαγωγία των πολιτών.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Η Πολιτιστική Υπηρεσία συντονίζει τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Επιτροπών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως υλοποιεί τις εγκριμένες αποφάσεις.

Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες και θεσμούς όπως αυτές ορίζονται από τις Δημοτικές Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Ετοιμάζει κατάλογο εισηγήσεων-προτάσεων για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της κάθε Επιτροπής για την επόμενη χρονιά και αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων για την κάθε εκδήλωση ή δράση, τις οποίες παρουσιάζει στην κάθε Επιτροπή για επεξεργασία και έγκριση ή επιλογή.  Αφού τεθούν και οι εισηγήσεις των Μελών των Επιτροπών, καταρτίζεται το τελικό πρόγραμμα δράσεων της κάθε Επιτροπής και ο τελικός προϋπολογισμός εξόδων και προωθούνται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση.

Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται είτε απ’ ευθείας από τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε από κοινού είτε με τη συνεργασία άλλων τοπικών πολιτιστικών φορέων ή Δημαρχείων ή άλλων οργανισμών. 

Στο τέλος του έτους γίνεται η έκθεση εξόδων για τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από την κάθε Επιτροπή, για να βοηθήσει στην αξιολόγηση και προετοιμασία του  προγράμματος και προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Έχει επίσης την ευθύνη της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας για τα θέματα που αφορούν την Υπηρεσία, την ετοιμασία όρων προσφορών που αφορούν τις ανάγκες του τμήματος, την έκδοση διαφημιστικών εντύπων για τις εκδηλώσεις του Δήμου, την έκδοση εντύπων πολιτιστικού περιεχομένου και τη δημιουργία και λειτουργία του fb του Δήμου.

Επίσης την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Χορωδίας σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της Δημοτικής Χορωδίας και τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής, το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Λαογραφικού Ομίλου σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ιστορίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης, την προώθηση θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τη Βιβλιοθηκάριο και συνεργασία με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για υλοποίηση των δράσεων του Συμβουλίου.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας, υλοποιείται το πρόγραμμα ξεναγήσεων των σχολείων ή άλλων οργανωμένων ομάδων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου και άλλα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του Δήμου.

Τα τελευταία χρόνια το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) η οποία είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου, είναι το αρμόδιο όργανο για τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών, δράσεων ή ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δήμο.

Περαιτέρω υπάρχει συνεργασία με διάφορες κυβερνητικές, ημικρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν γενικά την ιστορία, την λαογραφία και παράδοση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:  Δημαρχείο Ιδαλίου   
   Γρ. Διγενή 20Α, Τ.Θ. 11025, 2540 Δάλι  
Τηλέφωνα: Λειτουργός Δημοτικών Επιτροπών 22 444892
Email:  cultural@dali.org.cy