• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσφορές
  • ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 13:20

ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         1         Ο Δήμος Ιδαλίου, ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως  του κυλικείου του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Ιδαλίου για την περίοδο δυο (2) ετών από τις 01/06/2020 – 31/05/2022 -  Αρ. Προσφοράς  02/2020.

 

         2         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα εργοδότησης με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

       3      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Προσφορών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

 

         4         Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου, Γρ. Διγενή 20Α, τηλέφωνο 22444880 ή 99664929, ηλεκτρονική διεύθυνση aloizides@dali.org.cy.

 

 

         5         Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του κυλικείου του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Ιδαλίου», Αρ. Προσφοράς  02/2020», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής  21/2/2020.

 

 

Δήμος Ιδαλίου

Γρ. Διγενή 20Α

2540 Δάλι

Έντυπα