Αναπαράχθηκε από τους χάρτες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με την έγκριση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση