• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για τον έλεγχο όλης της ανάπτυξης εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ιδαλίου η οποία αφορά κυρίως την ανέγερση οικοδομών και την διαίρεση γης σε οικόπεδα για οικοδομικούς σκοπούς, όπως επίσης και για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης – κοινής ωφελείας αρμοδιότητας του Δήμου. Η ανάπτυξη εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ιδαλίου ρυθμιζόταν από το Τοπικό Σχέδιο για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του έτους 2013 και ακυρώθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2020, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα επίκειται η επαναδημοσίευση αυτού. Περαιτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επενεργεί ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου εν σχέση με οποιοδήποτε Τεχνικής Φύσεως θέμα αυτό έχει να εξετάσει για λήψη σχετικής απόφασης. Υπό την ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συγκαλούνται και λειτουργούν η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και η Επιτροπή Ανάπτυξης, Τεχνικών Θεμάτων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης Αναπτυξιακών Έργων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου οι οποίες, όσον αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, εγκρίνει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στον Δήμο για έκδοση Άδειας/ Ανανέωσης Άδειας Οικοδομής και Διαχωρισμού και, όσον αφορά την Επιτροπή Ανάπτυξης, Τεχνικών Θεμάτων και Παρακολούθησης  της Υλοποίησης Αναπτυξιακών Έργων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, μεταξύ άλλων συστήνει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων/ κατασκευών που άπτονται της ανάπτυξης, της εύρυθμης λειτουργίας και των αναγκών του Δήμου όπως και θεμάτων ασφαλείας/ κυκλοφοριακών προβλημάτων, συστήνει την έγκριση των μερών του Προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο και το Κράτος, συστήνει την έγκριση/ απόρριψη αιτημάτων δημοτών που άπτονται τεχνικής φύσεως θεμάτων, συστήνει την έγκριση/ απόρριψη αιτήσεων δημοτών σχετικών με θέματα Κρατικής Γης, Πολεοδομικών Αδειών, Διατηρητέων Οικοδομών κ.λ.π., παρακολουθεί την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του Δήμου και συστήνει την έγκριση οδικών δικτύων εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου. 

Ο Δήμος Ιδαλίου, με βάση σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, για όσες αιτήσεις για έκδοση Άδειας Οικοδομής που θα υποβάλλονται στον Δήμο πληρούνται οι προϋποθέσεις του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Διατάγματος, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών με βάση το άρθρο 3Α(1)(α) – Κ.Δ.Π. 248/2013 και το οποίο καθορίζει την διαδικασία έκδοσης άδειας οικοδομής κατοικίας (μέχρι τετρακατοικία) με την διαδικασία του αυτοελέγχου, αυτές θα υποβάλλονται, θα παραλαμβάνονται, θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται ΜΟΝΟ σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο πιο πάνω Διάταγμα.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Ιδαλίου, με βάση επίσης σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, δίδει/ παρέχει την επιλογή σε όσους αιτητές/ ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν Άδεια Διαίρεσης Γης σε οικόπεδα για οικοδομικούς σκοπούς όπως ο Επιβλέπων Μηχανικός που θα διορίζουν για την επίβλεψη των έργων υποδομής του διαχωρισμού καταθέτει στον Δήμο Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης που να καλύπτει το κόστος του κάθε έργου και η οποία να ισχύει για περίοδο 5 χρόνων μετά την παραλαβή των κατασκευαστικών έργων και σ’ αυτήν την περίπτωση ο Επιβλέπων Μηχανικός θα έχει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου και εάν αυτοί, ήτοι οι αιτητές/ ιδιοκτήτες, δεν το επιθυμούν τότε η επίβλεψη των έργων θα γίνεται ως ισχύει σήμερα, ήτοι ουσιαστικά από τον Δήμο Ιδαλίου.

Κύριες Αρμοδιότητες/ Δραστηριότητες Τεχνικής Υπηρεσίας

 • Καταγραφή, παλινόρθωση & αποκατάσταση των ζημιών και ετοιμασία καταλόγων ανάκτησης χρημάτων για εκσκαφές σε δρόμους και πεζοδρόμια από υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
 • Συλλογή εκτιμητικών χαρακτηριστικών ακινήτων στα οποία έχουν ανεγερθεί οικοδομές και αποστολή των στοιχείων στο Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας για αναθεώρηση της εκτιμημένης αξίας της σχετικής ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Μελέτη, ετοιμασία εγγράφων προσφορών και αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, επίβλεψη και διαχείριση έργων ανάπτυξης – κοινής ωφελείας αρμοδιότητας του Δήμου
 • Έλεγχος της ανάπτυξης ο οποίος περιλαμβάνει την αρχειοθέτηση, μελέτη, εξέταση και έκδοση αδειών οικοδομής, κατεδάφισης και διαχωρισμού, την μελέτη, εξέταση και έγκριση κατασκευαστικών σχεδίων και επίβλεψη για τις διαιρέσεις γης, την έκδοση Πιστοποιητικών Εγκρίσεως για τις οικοδομές και τους διαχωρισμούς και την επιβολή για όλες τις αναπτύξεις.
 • Τήρηση μητρώων σχισμάτων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, δικαστικών αγωγών, αδειών οικοδομής και διαχωρισμών, συμβολαίων και κατάστασης πρατηρίων πετρελαιοειδών.
 • Εξέταση και αποστολή απόψεων του Δήμου για αιτήσεις που υποβάλλονται σε αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και αφορούν θέματα Κρατικής Γης, Πολεοδομικών Αδειών, Διατηρητέων Οικοδομών, Αρδευτικών Αυλακιών, Τουρκοκυπριακών Τεμαχίων κ.λ.π.
 • Εντοπισμός και καταγραφή επικίνδυνων οικοδομών προς την δημόσια ασφάλεια και λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας αυτών.
 • Εξέταση αιτήσεων και εξουσιοδότηση για ανέγερση ιδιωτικών διαφημιστικών πινακίδων.
 • Εξέταση αιτημάτων / παραπόνων δημοτών που σχετίζονται με τεχνικής φύσεως θέματα.
 • Αποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Σύγκλιση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και της Επιτροπής Ανάπτυξης, Τεχνικών Θεμάτων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης Αναπτυξιακών Έργων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
 • Ετοιμασία και υποβολή προς την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου/ Επιτροπή Ανάπτυξης, Τεχνικών Θεμάτων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης Αναπτυξιακών Έργων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σχετικής με τα μέρη του Προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο και το Κράτος εισήγησης.
 • Εκπροσώπηση του Δήμου στην Τεχνική Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, Εθνική Τεχνική Επιτροπή Ασφάλειας Μαθητών και άλλες σχετικές με τεχνικής φύσεως θέματα συνεδρίες.
 • Ετοιμασία και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σχετικών με όλο το εύρος των τεχνικής φύσεως θεμάτων εκθέσεων/ σημειωμάτων για εξέταση και λήψη σχετικής απόφασης από αυτό.
 • Διενέργεια διαδικασιών δικαστικών αγωγών, ετοιμασία σχετικών εκθέσεων γεγονότων και μαρτυριών και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον των σχετικών Δικαστηρίων.
 • Εντοπισμός αναπτυξιακών έργων/ κατασκευών που άπτονται της ανάπτυξης, της εύρυθμης λειτουργίας και των αναγκών του Δήμου όπως και θεμάτων ασφαλείας/ κυκλοφοριακών προβλημάτων και εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών για την υλοποίηση του κάθ’ ενός από αυτά.
 • Τήρηση φακέλων Οικοδομών, Διαχωρισμών, Κρατικής Γης, σχετικών με την Τεχνική Υπηρεσία Προσφορών κ.λ.π., παραλαβή και διεξαγωγή σχετικής μ’ αυτούς αλληλογραφίας και αρχειοθέτηση σ’ αυτούς όλης της σχετιζόμενης εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Μελέτη, εξέταση και έγκριση σχεδίων τοπιοτέχνησης προτεινόμενων δημόσιων χώρων πρασίνου σε ιδιωτικές αναπτύξεις.
 • Ετοιμασία σχεδίων σήμανσης δρόμων ιδιωτικών αναπτύξεων.

Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας

 • Χρίστος Ιωάννου : Δημοτικός Μηχανικός
 • Μάριος Χριστοφόρου : Τεχνικός
 • Νάσια Μαυροβάσιλου : Τεχνικός
 • Μικαέλλα Κοτζιά : Τεχνικός
 • Αναστασία Γιαπατού – Ψαρά : Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

 • Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ.