ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.29/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022, 13:23

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.29/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

(1)        O Δήμος Ιδαλίου ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών Σχολικού Τροχονόμου για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου για την περίοδο από 01/1/2023 μέχρι 30/6/2026.

 

(2)        Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 20 μέχρι 62 ετών.  Νοείται ότι τα άτομα που θα υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι υγιή και αρτιμελή.  Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν το Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

 

(3)        Οι προσφορές θα υποβληθούν για ένα κατ΄ αποκοπή ποσό ανά μήνα.

 

Διευκρινίζεται ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που είναι κλειστά τα σχολεία δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση.  Τους υπόλοιπους μήνες η αποζημίωση θα καταβάλλεται πλήρως ανεξαρτήτως των σχολικών αργιών.

 

(4)        Καθήκοντα και ευθύνες:

 

Ø    Ο σχολικός τροχονόμος θα εποπτεύει, ρυθμίζει και διευκολύνει την διασταύρωση των μαθητών και γενικά των πεζών στην οδό Λεοντίου Μαχαιρά.

 

Ø    Ο σχολικός τροχονόμος θα παρουσιάζεται στην διάβαση πεζών και θα εκτελεί τα καθήκοντα του κατά της ημέρες λειτουργίας του σχολείου στις ακόλουθες ώρες:

 

-           7.00πμ – 8.30πμ και 12.00μεσημέρι – 1.30μμ.

 

Ø    Θα επιβλέπει την διάβαση πεζών και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις ανεξαρτήτως μέρας και ώρας.

Ø    Επίσης θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως τροχονόμος κατά την Παρέλαση της 25ης  Μαρτίου εκάστου χρόνου.

 

(5)        Ο σχολικός τροχονόμος θα παρουσιάζεται κατάλληλα και ευπρεπώς ενδεδυμένος.  Ο Δήμος Ιδαλίου θα τον προμηθεύσει με jacket traffic το οποίο θα πρέπει να φορά καθώς και με την απαιτούμενη πινακίδα.

 

 

 

 

 

(6)        Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ο τροχονόμος θα εκπαιδευτεί και θα πρέπει να εγκριθεί από την Αστυνομία.

 

(7)        Ο Δήμος Ιδαλίου δύναται να διακόψει το συμβόλαιο χωρίς καμιά προειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει ότι ο τροχονόμος δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του.

 

 

(8)        Ο τροχονόμος θα καταβάλλει τους απαιτούμενους φόρους καθώς και την εκ του Νόμου αναγκαία συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και/η οποιαδήποτε άλλα Ταμεία ως αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο.

 

 

(9)        Η παροχή των υπηρεσιών τροχονόμου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υπαλληλική και/η δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου και του τροχονόμου ο οποίος δεν έχει άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρά μόνο αυτά που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης.

 

 

(10)      Ο τροχονόμος θα είναι υπόχρεος να ασφαλίσει τον εαυτό του για όλη την περίοδο ισχύος του συμβολαίου με ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων ελάχιστου ποσού €50.000.-

 

 

(11)      Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει εξωτερικά «Προσφορά αρ.29/2022 για παροχή υπηρεσιών Σχολικού Τροχονόμου για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου όχι αργότερα από το μεσημέρι της Τετάρτης 30/11/2022.

                       

 

Εκ του Δήμου Ιδαλίου